ВЦ APress є суб’єктом видавничої справи: Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ДК № 1515 від 06.10.2003 р.

Результати пошуку за тематикою:

Знайдено джерел:

  • Людина: медицина, фармацевтика, біоетика, 2016

    За редакцією за ред. акаде міка На ціональної академії правових наук України, професора В. Г. Гончаренка


  • Захист прав людини в парадигмі верховенства права, ВЦ Академії адвокатури України «APress»